Kosmetický salon a studio Magdalena

Kosmetick studio a salon Praha 6
ZDRAVÍ, KRÁSA, POHODA – OD NÁS PRO VÁS NA PRAZE 6

 

Dezinfekce ozonem!

Kosmetický salon a studio Praha 6 Magdalena

Objednávky, dotazy a vše ostatní ráda pro Vás zodpovím na telefonu 724 020 757, nebo na emailu studiomagdalena@centrum.cz. Magdalena Koubková. Těšíme se na Vás.
Kaž­dá tvář je krá­sná. Zdra­vá pleť je krá­sná. Ru­ce na Vás pro­zra­dí mno­hé. Spo­jit vše ve vý­sle­dek la­dí­cí s Va­ší o­so­bno­stí je u­mě­ní, kte­ré o­ce­ní kaž­dý, kdo se s Vá­mi se­tká a o­ce­ní­te je i Vy sa­mi. Vhod­né zvý­raz­ně­ní těch čá­stí o­bli­če­je, jež pod­tr­hu­jí Váš pů­vab a zdů­raz­ňu­jí Va­ši o­so­bnost ve spo­je­ní s pru­žnou, pěs­tě­nou zdra­vou po­kož­kou a k to­mu e­le­gant­ně u­pra­ve­né ru­ce jsou přá­ním a vi­zit­kou kaž­dé že­ny.

U nás jste vždy ví­ta­ným ná­vště­vní­kem, kte­rému kro­mě stan­dard­ní­ho o­še­tře­ní ple­ti po­skyt­ne­me in­di­vi­du­ál­ní po­ra­den­ství za­mě­ře­né na zvlá­štno­sti Va­ší ple­ti a na Va­še pří­pad­né pro­blé­my. Při­bý­vá nám zá­jem­ců o ko­sme­tic­ké o­še­tře­ní z řad mu­žů – ti o­ce­ňu­jí pře­de­vším u­vol­ně­ní pra­cov­ní­ho na­pě­tí ma­sá­ží o­bli­če­je, čis­tou pleť a do­bře vy­pa­da­jí­cí ru­ce.

Kosmetický salon a studio Praha 6 Magdalena

Stá­le se roz­ši­řu­jí­cí spe­ktrum na­šich slu­žeb jis­tě u­spo­ko­jí všech­ny zví­da­vé a ná­roč­né z Vás. Spo­le­čně a rá­di hle­dá­me ře­še­ní pro Váš vzhled a pro Va­ši pleť. S ú­smě­vem na tvá­ři a řa­dou stá­lých a spo­ko­je­ných zá­ka­znic a zá­ka­zní­ků – již po pa­tnáct let.

Pokud hledáte kosmetické studio na Praze 6, které nabízí kvalitní kosmetické služby, tak nás neváhejte navštívit. 
Nabízíme permanentní make-up, kosmetické ošetření produkty JANSEN a SOTHYS, líčení, depilaci.
Další služby: barevná typologie, modeláž nehtů UV gelem, manikúra, P. Shine, pedikúra suchá i mokrá, masáže. Prodáváme AVON, JUST a dárkové poukazy.

Kosmetické studio Magdalena – kontakt

KDE : K Horoměřicům 35 / 1116, 165 00 Praha 6
KDY : Po telefonické domluvě.
Mobil : 724 020 757
E-mail : studiomagdalena@centrum.cz

REFERENCE

Jsem zu­bař­ka, a mí kli­enti mi dů­vě­řu­jí. Dů­ka­zem pro to je má stá­le roz­ví­je­jí­cí se pra­xe. I já dů­vě­řu­ji od­bor­ní­kům. Dů­le­ži­tý je pro mne o­so­bní pří­stup. Sa­ma jej na­bí­zím a jsem-li zá­kaz­ník, o­če­ká­vám jej. To je dů­vo­dem pro mou vol­bu o­še­tře­ní ple­ti ve Stu­diu Mag­da­le­na.

MUDr. Lin­da Fen­clo­vá

 

Partneři webu

Kosmetick studio a salon Praha 6