Permanentní make-up

Kosmetick studio a salon Praha 6

Ran­ní lí­če­ní a ú­na­vné ve­čer­ní od­li­čo­vá­ní Vás již ne­ba­ví? Zdá se Vám, že Va­še rty jsou pří­liš úz­ké, ne­ma­jí tvar o ja­kém sní­te? Chtě­la by­ste zvý­raz­nit své oči? O­bo­čí ne­na­ro­stlo tak, jak si před­sta­vu­je­te?

Zku­ste per­ma­nent­ní make-up! Tu­to te­chni­ku lze pou­žít pro zvý­raz­ně­ní ne­bo změ­nu tva­ru rtů a očí. O­bo­čí, kte­ré Vám ne­na­ro­stlo ne­bo ne­ní po­dle Va­šich před­stav, lze per­ma­nent­ním make-upem do­te­to­vat tak, že ni­kdo ne­po­zná, že ne­ní Va­še. Žá­dný pot, vlh­kost ani vo­da Vám to­to lí­če­ní ne­na­ru­ší. U­še­tří­te čas a fi­nan­ce. Mí­sto ran­ní­ho lí­če­ní si mů­že­te tře­ba zo­pa­ko­vat an­gli­cká slo­ví­čka…

S vol­bou tva­ru i s vý­bě­rem bar­vy Vám sa­mo­zřej­mě po­ra­dí­me. Pro­vá­dí­me i od­stra­ňo­vá­ní a re­kon­stru­kce per­ma­nent­ní­ho lí­če­ní. Vý­sle­dky ú­pra­vy rtů te­chni­kou per­ma­nent­ní­ho make-upu mů­že­te po­soud­it na fo­to­gra­fii.

EXTRA Máme zkušenosti s dotvářením vlasového porostu touto technikou !
Ženám po implantaci prsu dokážeme vrátit přirozený vzhled prsu dotvořením bradavky !

Pozor : Po­kud má­te cu­krov­ku, pro­blé­my se štít­nou žlá­zou ne­bo zvý­še­nou kr­vá­ci­vost, kon­zul­tuj­te po­ža­do­va­ný zá­krok se svým lé­ka­řem.

Rty před a po zákroku :

Kosmetick studio a salon Praha 6