Líčení

Kosmetick studio a salon Praha 6

Mů­že­me sto­krát mlu­vit o krá­se du­še, je však ne­spor­né, že pr­vní, co člo­vě­ka na dru­hém za­uj­me, je je­ho vzhled. Do­bře vy­pa­dat tou­ží­me u všech pro nás dů­le­ži­tých u­dá­lo­stí – ať je to při­jí­ma­cí po­ho­vor, dů­le­ži­tá ne­bo dů­věr­ná schů­zka a sa­mo­zřej­mě vel­ké ži­vo­tní mez­ní­ky či mi­mo­řá­dné pří­le­ži­to­sti.

 

De­ko­ra­ti­vní ko­sme­ti­ka ne­slou­ží k to­mu, aby za­kry­la ne­do­sta­tky, ale aby zdů­ra­zni­la Va­še pře­dno­sti a u­mo­žni­la svě­tu po­hlé­dnout na nás když už ne z le­pší, pak ur­či­tě z hez­čí stra­ny.

Pro­vá­dí­me den­ní, ve­čer­ní i ná­ro­čné lí­če­ní k zvlá­štním pří­le­ži­to­stem a lí­če­ní na sva­tby de­ko­ra­ti­vní ko­sme­ti­kou zna­ček Bel­ni­ce a Max­Fa­ctor.

EXTRA Reklamace manželů na provedení líčení nepřijímáme !

           
svatební líčení před                                    svatební líčení po

Kosmetick studio a salon Praha 6