Manikúra

Kosmetick studio a salon Praha 6

Ří­ká se, že ru­ce na člo­vě­ka pro­zra­dí da­le­ko ví­ce než je­ho slo­va. Co ří­ka­jí ty Va­še? Tou­ží­te po per­fekt­ně u­pra­ve­ných ru­kách a ne­htech? Od­po­věď zní ano té­měř ve všech pří­pa­dech.

Japonská manikúra P. Shine

Pří­ro­dní ú­pra­va ne­htů po­mo­cí kře­mí­ko­vé pa­sty a spe­ci­ál­ních leš­ti­del. Na­po­má­há ne­jen vy­le­pšit a pro­dlou­žit Va­še ne­hty, ale hla­vně přis­pí­vá k je­jich re­ge­ne­ra­ci, zpev­ně­ní a o­ži­ve­ní. Va­še ne­hty se pak ne­tře­pí a tak sna­dno ne­lá­mou, a po­kud jim do­pře­je­te ně­ja­ký čas a o­pa­ko­va­né pro­ve­de­ní ma­ni­kú­ry, mů­že­te se dlou­ho tě­šit z při­ro­ze­né­ho a při­tom pěs­tě­né­ho vzhle­du Va­šich ru­kou.


EXTRA
Klasika pro ty, jež milují přirozenost !


Parafínové zábaly

U­pra­ve­né ne­hty ne­jsou e­fekt­ní, je-li po­kož­ka Va­ši­ch ru­kou zhru­blá a u­na­ve­ná. Pa­ra­fí­no­vý zá­bal po­kož­ku pro­kr­ví, zry­chlí me­ta­bo­lis­mus a tím zje­mní po­kož­ku.


EXTRA
Procedura plná potěšení pro majitele studených rukou !

Modelace nehtů

Po­mo­cí rů­zných ma­te­ri­á­lů, ša­blon a u­mě­lých ne­htů na­hra­zu­je a mo­de­lu­je vlast­ní ne­hty.
 

 

Zdobení nehtů

Pro běž­ný den i ná­pa­di­té kre­a­ce. Po­dle přá­ní, pří­le­ži­to­sti a fan­ta­zie. Kaž­dý ne­het pak mů­že být o­ri­gi­nál.


EXTRA
Pro ty, jež milují nápaditost !

Kosmetick studio a salon Praha 6