Barevná typologie

Kosmetick studio a salon Praha 6

Jsou ba­rvy, kte­ré Váš o­bli­čej roz­jas­ní a roz­zá­ří a ji­né od­stí­ny Vás na­opak dě­la­jí ble­dou, bez­vý­raz­nou, té­měř ne­moc­nou. Roz­ho­dla jste se pro změ­nu v šat­ní­ku ? Zva­žu­je­te, zda no­sit zla­to nebo stří­bro? Změň­te své stan­dard­ní ba­rvy, e­fe­ktiv­ně a s jis­to­tou!

Ur­če­ní ba­rev­né šká­ly o­bou ka­te­go­rií, těch kte­ré Vám slu­ší i ne­slu­ší, je ú­ko­lem ba­rev­né ty­po­lo­gie. Sprá­vné od­stí­ny o­ble­če­ní, ja­ký druh šper­ků, ba­rvu vla­sů, tó­ny pro lí­če­ní la­dí­cí prá­vě s Va­ším ty­pem, ur­čí­me po­mo­cí šát­ko­vé­ho tes­tu.

Mů­že­te si ta­ké za­kou­pit kar­tič­ku ba­rev pro Váš typ, kte­rou mů­žete mít kdy­ko­liv s se­bou na své ce­stě za ná­ku­py.

 

EXTRA S barevnou kartičkou Vašeho typu při výběru oblečení, doplňků a šperků nikdy nesáhnete vedle !

Kosmetick studio a salon Praha 6